[SlovLit] Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju -- Verz na minuto

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 4 15:21:58 CEST 2007


From: "Kozma Ahačič" <kozma.ahacic na guest.arnes.si>
Sent: Thursday, October 04, 2007 12:26 PM
Subject: Vabilo k sodelovanju na mednarodnem simpoziju
 
Spoštovani!
 
Vabimo Vas, da se udeležite mednarodnega simpozija Slovenski knjižni jezik 
v 16. stoletju (ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja), ki ga v organizacijskem 
okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
prireja Sekcija za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša. Simpozij bo potekal 17. in 18. aprila 2008 v Ljubljani (Novi trg 4, Prešernova 
dvorana). Njegova programska zamisel je predstavljena v prilogi. 
 
Simpozij je zaradi vsebinske specializiranosti načrtovan kot dopolnilo širše zasnovane 
mednarodne konfence, ki bo hkrati osrednja prireditev, s katero bo ZRC SAZU obeležil 
petstoto obletnico Trubarjevega rojstva.
 
Prosimo Vas, da nam naslov prispevka sporočite do 15. novembra 2007. Prijavi pripišete 
tudi elektronski ali običajni naslov, na katerega želite dobivati sporočila. Odgovorili 
Vam bomo do konca novembra. Kratek povzetek (do 30 vrstic) nam pošljite do 15. februarja 
2008, prispevek, pripravljen za natis (v obsegu do ene avtorske pole), pa do 31. julija 2008.
 
Povzetki bodo do simpozija pripravljeni v tiskani različici, javno dostopni pa v elektronski 
obliki. Prispevki bodo predvidoma objavljeni do konca leta 2008 v posebni publikaciji.
 
Ker se za pridobitev finančnih sredstev še trudimo, bomo natančnejše informacije o 
nastanitvenih možnostih in o možnostih sofinanciranja udeležbe na simpoziju posredovali kasneje. 
Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov: kahacic na zrc-sazu.si ali na naslov: ZRC SAZU 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za zgodovino slovenskega jezika
Novi trg 2, p. p. 306, 1000 Ljubljana.
 
V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljamo. 
 
Izr. prof. dr. Majda Merše, vodja simpozija
Dr. Kozma Ahačič, tajnik simpozija   

--------

Programska zasnova simpozija 
  
V zgodovinsko nemirnem, versko prevratnem, jezikovno pa zelo ustvarjalnem in plodnem 
petdesetletju - od leta 1550, ko je Primož Trubar prvič uporabil slovenski jezik v knjigi, pa do 
leta 1603, ko se je v okviru Megiserjevega večjezičnega slovarja v presenetljivi besednozakladni 
razsežnosti pojavila tudi slovenščina - se je zvrstilo petdeset del slovenskih protestantskih 
piscev v slovenščini. Slovenski knjižni jezik je od Trubarjevih začetkov dalje, zlasti pa z  uporabo v 
Dalmatinovi Bibliji (1584), dozorel v normativno trden knjižni jezik, ki je lahko služil kot upoštevanja 
vreden zgled tudi v nadaljnjih stoletjih. Razvojno se je spreminjal, funkcionalno širil in izpopolnjeval, 
doživljal zatišna obdobja in obdobja razcveta. V tiskani obliki se uporablja že peto stoletje. Danes nanj 
pogosto gledamo kot na samoumevno dobrino. Njegove zgodovinske pogojenosti se običajno le površno 
zavedamo. Petstota obletnica Trubarjevega rojstva je lepa priložnost za osvežitev zgodovinskega spomina, 
ki jasno kaže, da je bil slovenski knjižni jezik Trubarjeva zavestna izbira in rezultat ustvarjalnega prizadevanja, 
v katerega so se za Trubarjem postopno vključili še Krelj, Dalmatin, Bohorič in drugi.
 
Čeprav so dosedanje raziskave jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja - zlasti veliko jih je v 
zadnjih desetletjih izšlo v zbornikih, revijah in  monografijah - prispevale veliko spoznanj o jeziku posameznih 
piscev in se dotaknile tako rekoč vseh aktualnih vprašanj slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, je potreba 
po novih raziskovalnih pristopih, osvetlitvah in ugotovitvah še vedno zelo velika. K novim raziskavam, zlasti 
natančnim analizam in popisom, spodbujajo tudi rezultati prizadevanj, ki bodo bodoče raziskovanje olajševali 
po gradivski in metodološki plati (npr. popolni izpisi del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, na njihovi 
osnovi izdelani popis občnoimenskega besedja, uporabljenega v slovenskih biblijskih prevodih 16. stoletja, 
faksimilirane izdaje velikega števila njihovih knjižnih izdaj, spletna različica Dalmatinove Biblije, objavljene 
konkordance, večja dostopnost prevodnih predlog in primerjalne literature itd.). 
 
Osrednji cilji simpozija Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju so:
- pregledati, strniti in ovrednotiti spoznanja o slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja predvsem iz zadnjih desetletij; 
- dopolniti vedenje o slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja z novimi raziskavami, ki bodo zaobsegle različne ravnine 
jezikovne zgradbe (pisno, glasoslovno, oblikoslovno, besedotvorno, skladenjsko, besedno in besedilno), osvetlile 
rabo slovenščine v besedilih različnih zvrsti, osvetlile razmerje med knjižnim jezikom in narečji, razmerje med njim in 
jeziki, s katerimi je v 16. stoletju najpogosteje prihajal v stik, pokazale na odvisnost knjižnega jezika od prevodnih 
predlog itd.;  
- dodatno ali na novo osvetliti Trubarjev prispevek k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika (na vseh ravninah 
in v vseh ustvarjalnih obdobjih) ter prispevek drugih piscev 16. stoletja;
- ugotoviti vplivanjsko moč slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja v nadaljnjih stoletjih;
- s sociolingvističnega vidika dodatno ali na novo osvetliti odvisnost slovenskega knjižnega jezika od družbenih 
razmer, v katerih se je oblikoval.
     
=====

From: "Milan Žlof" <milan.zlof na siol.net>
Sent: Thursday, October 04, 2007 7:04 AM
Subject: Prošnja


Spoštovani,

sem Milan Žlof, član Slavističnega in Lektorskega društva Slovenije. Zanima me, ali bi bilo mogoče objaviti vabilo za 
slovlitovce na obisk spletne strani www.milanzlof.si, na kateri je na ogled moj pesniški projekt Verz na minuto 
(480 trovrstičnic + uvodna; po obliki so haikuji, po vsebini pa marsikaj).

Lep pozdrav.
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit