Poročilo nadzornega odbora SDS za obdobje 2004--2006

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 17 08:58:15 CEST 2006


Člani nadzornega odbora: dr. Zoltan Jan, predsednik, člana: akad. dr. Zinka 
Zorko, častna članica SD, in dr. France Novak. Nadzorni odbor je v skladu z 
društvenimi pravili in pooblastili, zaupanih mu na občnem zboru v Novem 
mestu, 8. oktobra 2004, redno spremljal delovanje Zveze društev Slavistično 
društvo Slovenije (dalje SD) in njenih organov ter se redno udeleževal sej 
upravnega odbora.

Društvo je v iztekajočem se mandatnem obdobju uspešno izpolnjevalo svoje 
naloge v skladu s programom, ustanovnim aktom in pravili društva. Vse 
utečene dejavnosti so se nadaljevale, nekatere med njimi pa so dosegle tudi 
viden napredek. Ustalilo se je redno izhajanje obeh strokovnih revij (Jezik 
in Slovstvo ter Slavistična revija), članstvo pa je redno prejemalo sprotna 
obvestila preko spletne klepetalnice Slovlit, ki so izhajala tudi v tiskani 
obliki društvenega glasila Kronika. Zaželeno je, da bi ob koncu mandata te 
liste izdali tudi v knjižni obliki, kar bi omogočilo trajno in pregledno 
informacijo o delu društva. Nadaljevale so se tudi druge utečene oblike 
strokovnega izpopolnjevanja, organizirana sta bila letna slovenska 
slavistična kongresa, vsako leto je bilo izvedeno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, žal pa še vedno niso zaživele sekcije SD. Pohvaliti je treba delo 
Mednarodnega slavističnega komiteja, ki ga vodi dr. Alenka Šivic Dular, ter 
nekatera pokrajinska društva. Ob tem pa je bilo potrebno opraviti še ogromno 
sprotnega dela, se prijavljati na različne razpise, poročati različnim 
organom, vzdrževati najrazličnejše poslovne in strokovne stike. Glavno breme 
teh obveznosti so nosili predsednik dr. Miran Hladnik in tajnica Marjana 
Lavrič, profesorica, poleg njiju pa tudi računovodkinja Marija Kraner, ki 
skrbi za finančno poslovanje društva in vodi tudi pregledno evidenco 
sredstev, tako da vsi in vsak uporabnik vedno ve, s kakšnimi materialnimi 
možnostmi razpolaga.

Pri spremljanju finančnega poslovanja nadzorni odbor ni ugotovil nobene 
nepravilnosti ali spornih dejanj. Upravni odbor je vsako leto prejel 
finančno poročilo in ga odobril. SD trenutno nima nepokritih terjatev in 
finančno stanje ni kritično. Sredstva se uporabljajo v skladu z njihovim 
namenom.

Nadzorni odbor čuti dolžnost, da opozori na posebno pereč problem članstva, 
ki zadnja leta neprestano upada, čeprav sta se predsednik in tajnica društva 
trudila, da število članov ne bi upadlo, oziroma, da bi se vključili tisti 
kolegi, ki tega še niso storili. Društvo brez primernega števila članov ne 
more dobro delovati in se pojavljati kot reprezentativna organizacija naših 
strok ter se učinkovito zavzemati za reševanje ključnih problemov na 
poklicnih področjih, ki smo se jim zapisali, še manj pa je uspešno pri 
izboljševanju pogojev dela in razpletanju drugih stanovskih vprašanj. Pred 
desetletji si ni bilo mogoče predstavljati, da bi bil sprejet učni načrt, 
potrjen učbenik, uvedene delovne obveznosti itd. brez mnenja našega 
strokovnega in stanovskega društva. Danes nas nihče ali komajda kdo pogreša. 
Novi organi bi morali vložiti veliko energije tudi na tem področju, sicer 
bomo kmalu priče zatonu naše stanovske organizacije, ki je 7. junija 
praznovalo 72-letnico delovanja in je bila dolga leta zgled za delo podobnih 
stanovskih društev.

Na podlagi ugotovljenega nadzorni odbor predlaga občnemu zboru, da razreši 
dosedanje organe društva ter se jim zahvali za vestno in uspešno opravljeno 
delo.
                                       
                                       
    Predsednik NO
                                       
                                       
     dr. Zoltan JAN
Ljubljana, 6. 10. 2006 Dodatne informacije o seznamu SlovLit