[SlovLit] Jezik in slovstvo 2006/2

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Pet Sep 15 15:45:46 CEST 2006


V drugi letošnji številki _Jezika in slovstva_ (51/2), ki obsega 122 strani, je 
natisnjenih pet razprav, pet ocen in tri poročila. Razprave sodijo na področja 
historičnega jezikoslovja, deiktike, jezikovne stilistike, literarne zgodovine 
in literarnotipološke analize.

MATEJKA GRGIČ v svoji razpravi obravnava jezikoslovne vede antičnega obdobja in 
opozarja na težave, ki spremljajo historično perspektivo jezikoslovnega 
preučevanja. DARINKA VERDONIK s kvalitativnim in kvantitativnim pristopom 
analizira diskurzne označevalce, pri čemer opozarja zlasti na njihovo 
pragmatično funkcijo v diskurzu. Razprava URŠKE JARNOVIČ predstavlja 
kognitivnostilistično analizo pesniških besedil Daneta Zajca. Ugotavlja 
predvsem alternativnost besedilnih svetov Zajčeve poezije ter njihovo odprto 
strukturo. GAŠPER TROHA na podlagi teorij P. Szondija in A. Ubersfeld razvija 
svojo definicijo žanra eksistencialistične drame, ustreznost te definicije pa 
nato preverja ob dramah J. P. Sartra in A. Camusa ter dramah izbranih 
slovenskih avtorjih P. Kozaka, M. Rožanca in D. Jančarja. Razprava VLADKE 
TUCOVIČ se ukvarja z analizo esejev o naravi Iztoka Geistra. Avtorica se 
posveča raziskovanju jezikovnega sloga in ubeseditvenega načina Geistrovih 
esejev o naravi z namenom, dognati posebnost Geistrove esejistike znotraj 
sodobne slovenske publicistike in literature.

V nerazpravljalnem delu tokratne številke _Jezika in slovstva_ SILVIJA BOROVNIK 
piše o tretjem dramaturškem zborniku AGRFT (2005), ki ga je uredil Denis Poniž, 
VOJKO GORJANC ocenjuje monografijo _Bez predrasuda i stereotipa_ (2005) Mirjane 
Benjak in Vesne Požgaj Hadži, JURIJ E. ROJS opisuje novi slovar sodobnega 
ruskega jezika (2005), ki ga je sestavil S. A. Kuznecov, NATAŠA LOGAR recenzira 
knjigo _Jezikovni obronki_ (2005) Tine Verovnik, ANDRAŽ JEŽ pa monografijo 
Valentina Kalana _Grška filozofija -- Platon: pet študij o njegovih dialogih_ 
(2003).

Zadnji del revije prinaša še poročila s treh osrednjih spomladanskih 
slovenističnih prireditev: Tretjega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja 
(VLADKA TUCOVIČ), 17. Primorskih slovenističnih dnevov (MARUŠA MUGERLI) in 42. 
SSJLK (IRENA NOVAK POPOV). Bralcem sta na voljo tudi napovednika za prihajajoči 
prireditvi: za simpozij o Simonu Gregorčiču (BARBARA PREGELJ in ZORAN BOŽIČ) in 
za 25. simpozij Obdobja -- metode in zvrsti (BOŽA KRAKAR VOGEL). Zadnje strani 
pa so kot ponavadi namenjene kratkim predstavitvam knjižnih novitet.

Matjaž Zaplotnik, tehnični urednik revije
Dodatne informacije o seznamu SlovLit