[SlovLit] Kariere

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Jun 2 09:35:00 CEST 2006


Že pred časom me je Zoltan Jan spodbujal k objavi informacij s 
slovenističnega podiplomskega študija in o univerzitetnih habilitacijah. Kot 
član senata Filozofske fakultete v Ljubljani imam pri roki nekaj zapisnikov, 
iz katerih z zamudo prepisujem. Na senatni seji 7. dec. 2005 so bile 
odločene Prešernove naslednje slovenistične študentske nagrade: Andrej 
Koritnik (Negativna utopija), Maja Pavšič (Slovenščina in njeno poučevanje 
pri slovenskih zdomcih) in Damjan Huber (Sodobni SKJ v SV Sloveniji). Veliko 
priznanje FF je bilo podeljeno Eriki Kržišnik (utemeljitev Irena Orel), 
priznanje pa Ini Ferberžar (utemeljitev Marko Stabej). Za docentko za 
slovensko književnost je bila izvoljena Mateja Pezdirc Bartol. Doktorske 
teme so bile odobrene naslednjim kandidatom: Patrizia Vascotto, 
Preklapljanje in mešanje koda pri dvojezičnih govorcih na Tržaškem (mentorja 
Marko Stabej, Albina Nećak Lük), Ina Ferbežar, Besedilnost med formalnimi 
lastnostmi in kognitivnimi procesi (Marko Stabej), Špela Bregač, Literarna 
preteklost Novega mesta v obdobju starejše književnosti (po spremembi 
prvotnega naslova, ki je posegal v raziskovalno temo Nataše Golob), Tatjana 
Balažic Bulc, Raba in funkcija konektorjev v jezikoslovnem diskurzu na 
primeru slovenščine in hrvaščine kot prvega in tujega jezika (Vesna Požgaj 
Hadži, Vojko Gorjanc). Že na prejšnjih sejah so bile odobrene doktorske 
teme: Barbara Zorman, Pripovedne funkcije likov slovenskih ekranizacij 
(Marko Juvan), Simon Krek, Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih 
korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic (Marko Stabej), 
Irena Kapš Vodopivec, Jezikovno(besedilna)zmožnost med šolsko prakso in 
sporazumevalno resničnostjo: Razmerje med učbeniškimi vzorci in konkretnimi 
pojavitvami besedil (Marko Stabej). Pozitivno je bila ocenjena disertacija 
Nataše Jakop Tipologija oblikoslovnih, skladenjskih in pomenskih značilnosti 
slovenskih pragmatičnih frazemov.
Seja senata FF 11. jan. 2006. Andreja Musar je postala asistentka za 
slovensko književnost. Odobrena je bila doktorska tema Izražanje ab
straktnega v slovenskih istrskih govorih, ki jo je prijavila Karin Marc 
Bratina pri mentoricah Veri Smole in Eriki Kržišnik. Boža Krakar Vogel je 
postala predsednica Obdobij, Irena Novak Popov predstojnica Centra za 
slovenščino in Alojzija Zupan Sosič predsednica Slovenščine na tujih 
univerzah, vse za eno leto.

Senat FF 8. marca 2006. Odobrene so bile doktorske teme: Vita Žerjal Pavlin, 
Oblikovanje ciklov v slovenski liriki 19. in 20. stoletja (mentor Marko 
Juvan), Peter Jurgec, Novejše besedje s stališča fonologije: primer 
slovenščine (Ada Vidovič Muha in Vesna Mildner, FF Zagreb). Imenovana je 
bila komisija za oceno disertacije Petre Kodre, Vzgoja in razvoj zavesti o 
narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju (Miran Hladnik, 
Boža Krakar Vogel, Marija Stanonik, Tadej Vidmar). Potrjena je bila komisija 
za zagovor disertacije Marijana Dovića Slovenski pisatelj: Razvoj vloge 
literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu (Miran Hladnik, 
Marko Juvan, Igor Kramberger) in Danile Zuljan Kumar, Govorjena briška 
narečna besedila z vidika besedilne skladnje (Marko Stabej, Vera Smole, 
Simona Kranjc, Monika Kalin Golob). Nataša Logar je bila ponovno izvoljena 
za asistentko za slovenski jezik in teorijo jezika, Primož Jakopin ponovno 
za docenta za področje jezikovnih tehnologij, Nataša Pirih pa za docentko za 
slovenski jezik in teorijo jezika.

Senar FF 5. aprila 2006. Odobrena je bila doktorska tema Matjažu Zaplotniku 
(Slovenska verzna pripoved 19. in začetka 20. stol., mentor Aleš Bjelčevič).

Senat FF 17. maja 2006. Mira Krajnc je prijavila disertacijo Zasebni 
dvogovori (mentorica Ada Vidovič Muha). Senat je na predlog oddelka sprejel 
modifikacijo habilitacijskega naziva za področje "slovenskega jezika in 
teorije jezika" v zgolj "slovenskega jezika". Na predlog slovenističnega in 
slavističnega oddelka na FF bo podeljeno veliko priznanje FF prof. dr. 
Přemislu Hauserju z Masarykove univerze v Brnu; predlog je utemeljil Tomo 
Korošec.

Senat FF 7. junija 2006. Odobrena je bila tema doktorske disertacije Tanje 
Fajfar, Slovenska pravna terminologija ob primerih sodb sodišča evropske 
skupnosti (Ada Vidovič Muha). Imenovana je bila komisija za zagovor 
disertacije Mojce Smolej, Vpliv besedilne vrste na uresničitev skladenjskih 
struktur: Primer narativnih besedil v vsakdanjem spontanem govoru (Mojca 
Schlamberger Brezar, Marko Stabej, Monika Kalin Golob) in Darinke Verdonik, 
Analiza diskurza kot podpora sistemom strojnega simultanega prevajanja 
govora (Simona Kranjc, Marko Stabej, Zdravko Kačič, Špela Vintar). Prehod na 
doktorski študij: David Puc (mentorica Simona Kranjc).

Dopolnite prosim seznam še s poročili z drugih oddelkov, fakultet in 
univerz. --- miran Dodatne informacije o seznamu SlovLit