[SlovLit] SloFon 1: Vabilo

Peter Jurgec peter.jurgec na guest.arnes.si
Čet Apr 7 20:57:15 CEST 2005


Spoštovani,

vabimo vas k sodelovanju na Prvi slovenski mednarodni fonetični konferenci
SloFon 1, ki bo med 20. in 22. aprilom 2006 v Ljubljani in poteka v
organizaciji Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in
umetnosti in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.
Konferenca SloFon 1 je prvo znanstveno srečanje fonetikov v Sloveniji.
Čeprav je temeljno zanimanje konference fonetika in fonologija slovenščine,
so dobrodošle tudi druge, splošnejše teme. V okviru konference bodo
organizirana tudi zanimiva vabljena predavanja.

A. Ozadje
Trenutno stanje na Slovenskem na področju fonetike kaže znake povečanega
zanimanja. Več desetletij je bilo znanstveno zanimanje omejeno na
posameznike fonetike, ne da bi se oblikoval kakšno večje središče te
znanstvene discipline (v pedagoškem ali raziskovalnem smislu), kakor ga
poznajo v sosednjih in primerljivih bližnjih državah. Jezikovne tehnologije,
ki so se začele razvijati v 90., pa vedno znova poudarjajo izrazito
pomanjkljivost fonetičnih raziskav na Slovenskem. Zato je naloga fonetične
znanosti najprej izpeljati temeljne raziskovalne projekte in izdelati
osnovne priročnike (denimo fonetiko), posledično pa izoblikovati pedagoške
centre na univerzitetni ravni.
Ker je to zaenkrat še neizvedljivo, je optimalna rešitev povezovanje
fonetike kot interdisciplinarne vede in fonetikov jezikoslovcev,
defektologov, medicinske vede s podpodročji, področje jezikovnih tehnologij.
S sinergijskimi učinki bi lahko vplivali na poglabljanje vedenja o fonetiki,
posebej še slovenščine.

B. Teme
SloFon 1 zajema široko področje fonetike in sorodnih ved. Nekateri
predlagani vsebinski sklopi so tile, vsako s svojimi podpodročji:
1. fonetika slovenščine – eksperimentalnofonetične obravnave standardne
slovenščine, akustična, artikulacijska in avditivna fonetika,
eksperimentalnofonetične obravnave narečij in nestandardnih govorov,
besedilna fonetika;
2. fonetično-fonološke kontrastivne analize – slovensko-tujejezične
protistavne (fonetične, fonološke, morfonološke itd.) analize,
standardno-nestandardne protistavne (fonetične, fonološke, morfonološke
itd.) analize, slovenščina kot drugi tuji jezik;
3. novejše smeri in pristopi – generativna fonologija, postgenerativne
fonološke šole, naravna generativna fonologija, naravna fonologija, metrična
fonologija, avtosegmentalna fonologija, optimalnostna teorija, fonetika in
fonologija, perceptivni vidiki v fonetiki, psihofonetika, sociofonetika,
besedilna fonetika, pragmatika, analiza spontanega govora, analiza glasu;
4. fonetika in jezikovne tehnologije – govorni korpus in korpus govora,
korpusni viri in fonetična (fonološka) raba, razpoznavanje in sintetiziranje
govora, avtomatizacija;
5. interdisciplinarne raziskave – logopedija, foniatrija, klinična fonetika,
forenzična fonetika,  govorništvo in tehnika govora;
6. druge fonetične in fonološke teme.

C. Vabilo k sodelovanju
Vabimo Vas, da sodelujete na konferenci s svojim prispevkom. Povzetki so v
slovenščini in angleščini ter obsegajo od 1000 do 1500 znakov s presledki.
(Dalje gl. spletno stran.) Povzetki bodo recenzirani. Objavljeni bodo v
zborniku povzetkov, ki bo izšel ob konferenci. Predstavitve bodo v
standardnem formatu po 20 minut in 10 minut diskusije.
Povzetke pošljite do 15. 11. 2005 na e-naslov slofon na zrc-sazu.si ali na
navadni naslov (elektronsko različico in izpis):
SloFon 1
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 2
P. p. 306
SI-1001 Ljubljana
Slovenija, EU

Č. Roki
15. 11. 2005 – oddaja povzetkov
01. 02. 2006 – obvestilo o sprejetju povzetkov
10. 02. 2006 – zgodnja registracija
01. 03. 2006 – oddaja končne različice povzetkov
15. 03. 2006 – registracija
20. 04. 2006 – konferenca

D. Kotizacija
Kotizacija znaša 20.000 sit (80 EUR). Znižana kotizacija znaša 15.000 sit
(60 EUR). Kotizacija za študente je 5.000 sit (20 EUR).

E. Odbori
Organizacijski odbor: Peter Jurgec (ZRC SAZU), asist. mag. Hotimir Tivadar
(Filozofska fakulteta v Ljubljani), doc. dr. Primož Vitez (Filozofska
fakulteta v Ljubljani), doc. dr. Melita Zemljak Jontes (Pedagoška fakulteta
v Mariboru), doc. dr. Andreja Žele (ZRC SAZU), dr. Jerneja Žganec Gros
(Alpineon, d. o. o.)
Programski odbor: asist. dr. Simon Dobrišek (Fakulteta za elektrotehniko v
Ljubljani), Peter Jurgec (ZRC SAZU), red. prof. dr. Zdravko Kačič (Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru), izr. prof. dr.
Simona Kranjc (Filozofska fakulteta v Ljubljani), prof. dr. Vesna Mildner
(Filozofska fakulteta v Zagrebu), doc. dr. Vladimir Nartnik (ZRC SAZU), red.
prof. dr. Rastislav Šuštaršič (Filozofska fakulteta v Ljubljani), asist.
mag. Hotimir Tivadar (Filozofska fakulteta v Ljubljani), doc. dr. Primož
Vitez (Filozofska fakulteta v Ljubljani), doc. dr. Melita Zemljak Jontes
(Pedagoška fakulteta v Mariboru), dr. Jerneja Žganec Gros (Alpineon, d. o.
o.)

F. Nadaljnje informacije
Spletna stran konference je http://slofon.zrc-sazu.si, e-naslov konference
pa slofon na zrc-sazu.si.


V imenu organizacijskega odbora konference,

Peter Jurgec
Dodatne informacije o seznamu SlovLit