[SlovLit] Jezik in slovstvo, 5/2004

Matjaz Zaplotnik matjaz.z na gmx.net
Čet Nov 18 21:49:32 CET 2004


Izšla je nova, peta letošnja številka JEZIKA IN SLOVSTVA, ki na 
98 straneh prinaša pet razprav, štiri ocene in tri poročila. Tokratne 
razprave se ukvarjajo s poezijo Gregorja Strniše, aktualno 
slovensko dramatiko, mladinsko prozo, pojavom določnosti v 
slovenščini ter vlogo členkov kot besedilnih povezovalcev. 

ANDREJA ŽIŽEK URBAS v svoji razpravi "Pojmovanje časa in 
prostora ter kozmologija v poeziji in poetiki Gregorja Strniše" 
interpretira zadnjih pet zbirk Gregorja Strniše kot kozmološke 
modele, v katerih se na svoj način definirata prostor in čas. 

MATEJA PEZDIRC BARTOL ("Najnovejša slovenska dramatika 
med platnicami in odrom") opisuje položaj najnovejše slovenske 
dramatike med dramskimi besedili in njihovimi uprizoritvami in se 
opredeljuje do problema t. i. krize nacionalne dramatike. 

Razprava DRAGICE HARAMIJE "Tema smrti v slovenski prozi" je 
analiza približno petdesetih proznih del iz otroške in mladinske 
književne produkcije, v katerih se smrt pojavi kot tema ali kot motiv. 
Med dejavniki, ki vplivajo na vlogo smrti, se v razpravi kot bistvena 
pokaže starost bralca, saj je razumevanje smrti pri otroku močno 
povezano z njegovim kognitivnim razumevanjem. 

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR ("Diskurzivni pristop k 
problemu določnosti v slovenščini") obravnava slovnično 
kategorijo določnosti z diskurzivnega vidika, posebno pozornost pa 
namenja očitnemu razkoraku med govorjenim in zapisanim jezikom 
glede rabe določnosti, v čemer vidi avtorica možni vzrok za 
pogoste napake pri izbiri med določno in nedoločno  obliko. 

MOJCA SMOLEJ se v razpravi "Členki kot besedilni povezovalci" 
osredotoča na členke v vlogi besedilnih povezovalnih sredstev, ki 
izražajo pomensko-logična razmerja med deli besedila, kar pomeni, 
da ti členki ne vstopajo v pomensko razmerje s stavčnimi členi in 
deli povedi. 

Rubrika Ocene in poročila je tokrat pretežno literarnovedno 
obarvana. SILVIJA BOROVNIK ocenjuje knjigo Mire Delavec 
"Nedolžnost in sila: življenje in delo Josipine Urbančič - 
Turnograjske", TEJA MARJANA LOKAR z natančnim shematskim 
pregledom poroča o značilnostih prevajanja slovenske proze v 
Avstriji, BLANKA BOŠNJAK podaja oceno zbornika razprav 
"Literarni izzivi", RADA LEČIČ piše o pesniški zbirki Silvane Paletti 
"Rezijanska srčna govorica", napisani v rezijanskem narečju, 
ANITA VODIŠEK pa predstavlja drugi del sintetične monografije 
Franca Zadravca "Slovenski roman 20. stoletja". Sledita poročili o 
izvajanju mednarodnega projekta LABICUM na Univerzi na 
Primorskem (VESNA MIKOLIČ in KARIN MARC BRATINA) ter o 
Dnevih slovenske kulture in umetnosti "Dotik", ki so maja letos 
potekali v Vidmu (RADA LEČIČ).

Revijo sklepajo jubilejni zapis o Stanku Šimencu GREGORJA 
KOCIJANA, osebna čestitka PETRA SVETINE Helgi Glušič in 
Matjažu Kmeclu ter predstavitev številnih knjižnih novosti, 
priporočenih v branje.


MATJAŽ ZAPLOTNIK,
tehnični urednik Jezika in slovstva
matjaz.z na gmx.net


~~~ elektronski JiS domuje na ~~~
~ http://www.jezikinslovstvo.com ~
~ jezikinslovstvo na ff.uni-lj.si ~
Dodatne informacije o seznamu SlovLit