[SlovLit] Konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE; VABILO ZA PRISPEVKE

Tomaz Erjavec tomaz.erjavec na ijs.si
Pon Maj 3 12:10:28 CEST 2004


	   Slovensko drustvo za jezikovne tehnologije
		  INFORMACIJSKA DRUZBA - IS 2004

			 Cetrta konferenca
			JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE
		    http://nl.ijs.si/isjt04/

			13. - 14. oktober 2004
		    Institut "Jozef Stefan"
			   Ljubljana

			 VABILO ZA PRISPEVKE

Slovensko   drustvo za  jezikovne  tehnologije  vabi  v sklopu
meta-konference "Informacijska druzba - IS 2004" na konferenco, ki bo
posvecena jezikovim tehnologijam, tj. metodam in nacinom, ki omogocajo
racunalnisko izmenjavo, strukturiranje, pregledovanje,   hranjenje,
prevajanje in  druge obdelave jezikovnih  podatkov, predvsem za
slovenski jezik.  Cetrta konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE ima, tako
kot njene predhodnice leta 1998, 2000 in 2002, namen:

- predstaviti JT, njihovo uprabo in stanje v svetu 
- podati pregled stanja na podrocju JT v Sloveniji 
- predstaviti nacrte za prihodnost JT v Sloveniji 

Jeziki konference bodo slovenski, angleski in (srbo)hrvaski. 


VSEBINA KONFERENCE

Na konferenci bi zeleli zbrati raziskovalce, predstavnike podjetij,
drustev in  vladnih  organizacij,  ki raziskujejo, razvijajo, ali 
uporabljajo jezikovne tehnologije. Nekatera zanimiva podrocja JT so:

- govorne tehnologije 
- razvoj in uporaba jezikovnih virov 
- orodja za iskanje in pregledovanje jezikovnih podatkov 
- strojno (podprto) prevajanje 
- avtorska orodja 
- racunalniska podpora terminologiji 
- ucenje jezikovnega znanja s pomocjo racunalnikov 
- semanticni splet.

Konferenca bo razdeljena na dva dela: 
- redni, strokovni del s predavanji in polnimi prispevki v zborniku; 
- demo sekcija, s predstavitvami produktov in delujocih sistemov JT
 in razsirjenimi povzetki v zborniku. 

V sklopu konference predvidevamo tudi vec zanimivih vabljenih
predavanj.


NAVODILA ZA PRISPEVKE

Programski odbor vabi k sodelovanju avtorje prispevkov, ki obravnavajo
stanje in orisejo razvojne cilje na podrocjih JT v Sloveniji,
predstavijo zanimive raziskave ali aplikacije, ali pa opisejo delujoce
sisteme. Prispevki naj bodo strokovni, a obenem dovolj poljudni, da
bodo razumljivi in dostopni sirsi publiki.

Prispevki za strokovni del konference naj bodo dolgi od 4 do 8 strani
(upostevajoc format za koncno obliko), prispevki (razsirjeni povzetki)
za demo sekcijo pa do eno stran.

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Sprejeti prispevki
bodo objavljeni v zborniku, ki ga bodo prejeli udelezenci konference
ob registraciji. Prispevki bodo predvidoma objavljeni tudi na spletnih 
straneh SDJT.

Natancna navodila za oddajo prispevkov in za formatiranje koncne 
verzije so na domaci strani konference, na http://nl.ijs.si/isjt04/

POMEMBNI DATUMI

 1. julij    rok za oddajo prispevkov 
15. avgust    rok za obvestilo avtorjem o sprejetju 
15. september  oddaja koncne verzije prispevkov 
13.-14. oktober konferenca 

Tekoce informacije o konferenci so dostopne na http://nl.ijs.si/isjt04/

-- 
Tomaž Erjavec      | Dept. of Knowledge Technologies
email: tomaz.erjavec na ijs.si | Jozef Stefan Institute
www:  http://nl.ijs.si/et/ | Jamova 39, SI-1000, Ljubljana
fax:  (+386 1) 4251 038   | SloveniaDodatne informacije o seznamu SlovLit