[SlovLit] Poem for Echelon

Jaka Zeleznikar jaka na jaka.org
Sre Nov 14 11:02:13 CET 2001


S poezijo proti tajnim obvešèevalnim službam


Novo spletno delo Jake Železnikarja, 'Poem for Echelon' opozarja na
stalno prisotno možnost, da tajne obvešèevalne službe spremljajo vašo,
tudi najbolj osebno elektronsko komunikacijo.


Pesem 'Poem for Echelon' se nahaja na naslovu
<http://www.jaka.org/2001/echelon/>, dostopna je brezplaèno. Deluje
tako, da iz vnaprej pripravljene veèje kolièine besedil s pomoèjo
nakljuèja sestavlja razlièna besedila. Ta oblikuje v obliko pesmi, v
vnaprej oznaèene dele besedila pa vnese nakljuèno izbrane kljuène
besede, katerih izbor je izvedla zainteresirana spletna skupnost,
najverjetneje pa prav takšne besede lovi Echelon, obvešèevalni sistem
ZDA in njej prijateljske tajne agencije, ki prestreza raznovrstne
komunikacije.

Poleg pozitivnih vidikov takšnega poèetja obvešèevalnih agencij obstaja
vrsta resnih pomislekov in dvomov o upravièenosti tovrstnega poseganja v
osebno komunikacijo. Namen 'Poem for Echelon'-a je opozoriti na tovrstna
vprašanja in na sam obstoj takšnih sistemov kot je Echelon. V znak
protesta lahko vsakdo pošlje eno izmed generiranih razlièic pesmi
komurkoli, lahko tudi sebi - obstaja možnost, da Echelon s tem dobi
nepotrebno dodatno delo - tak naèin protesta je nekakšna elektronska
razlièica nenasilne 'zasedbe' uradnega prostora neke vladne službe, s
èimer se ji oteži delo.

Besedila sama, ki nastanejo v 'Poem for Echelon' so namenjena stroju, ne
èloveku. Zato pa je èloveku namenjena vizaulna in konceptualna plat dela
- estetika in pomenski del pesmi se nanašata na tradicijo vizualne
poezije, konceptualne in ascii umetnosti (tvorba slik s pomoèjo èrk,
znotraj raèunalniškega medija). Našteti koncepti pa so razširjeni še s
koncepti vezanimi za spletni medij.
'Poem for Echelon' je eno redkih del Jake Železnikarja, ki je zgolj v
angleškem jeziku, razlog temur je, da je delo namenjeno mednarodni
javnosti na internetu.

Jaka Železnikar je kot spletni umetnik aktiven od leta 1997, kar ga
uvršèa med pionirje tovrstne umetnosti. Redno sodeluje na mednarodnih
festivalih sodobne umetnosti, med institucijami kjer je predstavljal
svoje delo so tudi Moderna galerija (Ljubljana, Slovenija), Narodni
muzej Slovenije (Ljubljana, Slovenija) in ZKM (Karlsruhe, Nemèija).
Za svoje spletno delo je lani prejel 'mi2.web.award', nagrado za
najboljše mednarodno delo spletne umetnosti, ki mu jo je podelila žirija
v sestavi: Vuk Æosiæ, Alexei Shulgin, Blaženko Karešin Karo, za delo
'Typescape' (sedaj dopolnjeno v 'Asciidarij/Typescape.2'). Veè
informacij o avtorju in vsa njegova spletna dela so dosegljiva na
<http://www.jaka.org/>, naslov 'Poem for Echelon' je
<http://www.jaka.org/2001/echelon/>.

Dodatne informacije o seznamu SlovLit