Re [SlovLit] Ucenje slovenscine na daljavo

Hladnik Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 13 14:00:36 CET 2000


Meta Lokar (meta.lokar na ff.uni-lj.si) informaciji iz prejšnjega sporočila
dodaja še naslednji seznam.

Od: Lokar Meta
Poslano: 13. november 2000 13:46
Za: slovlit na ijs.si

U Č B E N I K I   I N   P R I R O Č N I K I
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik


Metka Čuk: Za začetek. Učimo se slovenščino. Ljubljana, 1999; četrta,
popravljena in dopolnjena izdaja. Cena: 2.000,00 SIT

Andreja Markovič: Učimo se slovenščino II. Ljubljana, 2000; ponatis prve
izdaje. Cena: 2.000,00 SIT

Mojca Schlamberger Brezar: Učimo se slovenščino III. Ljubljana, 1996;
ponatis. Cena: 2.000,00 SIT

Trije učbeniki predstavljajo zaokroženo celoto za delo v začetniških in
nadaljevalnih skupinah. Zasnovani so na podlagi Standardov znanj slovenščine
kot drugega jezika. Primerni so predvsem za pouk z učiteljem/mentorjem.

Nataša Pirih: Slovenščina na koncu jezika. Ljubljana, 1999; ponatis prve
izdaje.
cena: 3.000,00 SIT
Učbenik je zasnovan kot delovni zvezek in ne vsebuje slovničnih preglednic.
Namenjen je nadaljevalcem na krajših tečajih. Učbenik je namenjen samo
učenju z učiteljem/mentorjem.

Metka Čuk, Marjanca Mihelič, Gita Vuga: Odkrivajmo slovenščino. Ljubljana
1995; ponatis.
cena: 2.500,00 SIT
Učbenik je primeren predvsem za tujce, ki slovenskega jezika še ne znajo.
Razdeljen je na 10 lekcij, od katerih vsaka zajema svoj tematski sklop (npr.
prosti  čas, nakupovanje, predstavljanje idr.), poleg tega pa še teoretično
razlago slovnice in praktične vaje.

Hermina Jug Kranjec: Slovenščina za tujce. Ljubljana 1999; 10. natis.
cena: 3.600,00 SIT
Učbenik je namenjen pouku slovenščine kot tujega jezika na začetni in prvi
nadaljevalni stopnji, primeren pa je tudi za samostojno učenje brez
učitelja. Obsega 12 lekcij. Vsaka se začne z besedilom, praviloma v obliki
dvogovora, ki obravnava tipične situacije iz vsakdanjega življenja. Hkrati
pa zajema slovnično razlago povedne, stavčne in frazne zgradbe besedila ter
veliko vaj.

Ljubica Črnivec: Slikovno gradivo za slovensko besedo v živo. Ljubljana,
1995; ponatis.
cena: 1.200,00 SIT
Učbenik je namenjen predvsem pouku v začetniških skupinah. Tematsko je
sistematiziran na podlagi dolgoletnih izkušenj dela z začetniki. Slikovno
gradivo je uporabno kot osnovno gradivo in kot dopolnilo drugega učnega
gradiva. Učbenik je primeren izključno za pouk z učiteljem/mentorjem.

Andreja Markovič et. al.: Slovenska beseda v živo. Ljubljana, 1998.
cena: 3.800,00 SIT
Slovenska beseda v živo je učbenik, namenjen začetni ali nadaljevalnim
stopnjam učenja slovenščine kot tujega jezika. Nastal je kot rezultat
večletnega timskega dela lektorjev Celoletne šole slovenskega jezika.
Učbenik je zasnovan na komunikacijskem pristopu, posamezne lekcije pa
spremljajo posebej za to narejene fotografije in stripi.

Marja Bešter in Ljubica Črnivec (ur.): Povej naprej. Ljubljana. 1996.
cena: 1.500,00 SIT
Povej naprej je priročnik metodičnih dejavnosti za pouk slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Razdeljen je v tri sklope, glede na stopnjo
uporabnikov, s svojimi vajami pa spodbuja komunikativni način učenja. Pri
nastajanju učbenika so s svojimi prispevki sodelovali lektorji, ki poučujejo
slovenščino kot tuji ali drugi jezik v Sloveniji ali v tujini.

Marja Bešter (ur.): Skripta 1. Zbornik za učitelje slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Ljubljana, 1997.
cena: 1.000,00 SIT
Priročnik je namenjen strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Štirje prispevki posegajo v področje didaktike, in
sicer Leopoldina Plut Pregelj poudarja pomen poslušanja kot temeljne in
najbolj pogoste sporazumevalne dejavnosti, Katja Podbevšek predstavlja
sestavine govorne kulture učitelja, Sonja Pečjak prikazuje različne načine
preverjanja ravni razumevanja prebranega besedila, v prispevku Bože Krakar
Vogel pa so mnogi predlogi, kako drugače obravnavati umetnostno besedilo.

Marja Bešter (ur.): Skripta 2. Zbornik za učitelje slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Ljubljana, 1998.
cena: 1.000,00 SIT
V drugi številki priročnika so prispevki Irene Novak Popov o književnosti,
Erike Kržišnik o frazeologiji, Marje Bešter o preverjanju razumevanja
zapisanega neumetnostnega besedila, Darije Skubic o dialogu, seveda vse pri
pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika, ter Ine Ferbežar o testiranju
jezikovnih zmožnosti.

Marja Bešter (ur.): Skripta 3. Zbornik za učitelje slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Ljubljana, 1999.
cena: 2.000,00 SIT
Tretji zbornik Skripta vsebuje devet člankov, namenjenih izpopolnjevanju
učiteljev slovenščine kot drugega/tujega jezika, predvsem na didaktičnem
področju. V tretji številki so prispevki Ade Vidovič Muha: Imenska zveza v
slovenščini, Vesne Mildner: Odpravljanje izgovornih napak v maternem in
tujem jeziku, Mojce Jesenovec: Pravorečje in pravopis v učbenikih
slovenščine za tujce, Mateje Pezdirc: Ustvarjalne metode pri obravnavi
pesmi, proze in drame pri pouku slovenščine kot drugega jezika, Chikako
Shigemori Bučar: Kako sem se učila slovenščino, Ljubice Černivec:
Organizacija dela v razredu in Vesne Požgaj Hadži ter Mirjane Benjak:
Nekonvencionalne oblike pouka.

Ada Vidovič Muha (ur.): Skripta 4. Zbornik za učitelje slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Ljubljana, 2000.
cena: 2.000,00 SIT
Četrti zbornik Skripta vsebuje šest prispevkov z okrogle mize o Učbenikih in
učnih pripomočkih za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki jo je decembra
1999 pripravil Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik: Erika Kržišnik
piše o posredovanju slovničnega znanja v učbenikih slovenščine kot
drugega/tujega jezika, Jana Zemljarič Miklavčič o Centrovih učbenikih za
slovenščino kot drugi/tuji jezik in njihovi aplikaciji na obstoječo (in
predvidljivo) mrežo naslovnikov, Marko Stabej o Centrovi informacijski banki
učnih gradiv za slovenščino kot drugi/tuji jezik (CIBUGS), Jasmina Šuler
Galos o posebnostih poučevanja slovenščine na univerzah v tujini, Nataša
Pirih Svetina o poteh nastajanja učbeniškega gradiva za učenje slovenščine
kot drugega in tujega jezika, Jasna Honzak Jahić pa o lektorjevem videnju
nastajanja učbeniške zasnove.Dodatne informacije o seznamu SlovLit