[SlovLit] Spet v šoli

Hladnik Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Okt 13 10:17:58 CEST 2000


Spet v šoli
     FF in podiplomski študij
     So vse znanstvene revije enakovredne?
     Izbirni predmeti v kreditnem sistemu
    Je obiskovanje predavanja obvezno?
    Kombinirane diplomske naloge
Bohumil Hrabal
Spletke

===============

Spet v šoli

Iz letnega poročila o podiplomskem študiju na FF

Na magistrski študij se letno vpiše okrog 150 študentov, magisterij pa jih
zagovarja pol manj. Podobno je tudi razmerje pri doktoratih (78 vpisanih :
44 dokončanih). Slavisti pri magisterijih nismo ravno uspešni, saj se je
vpisalo 37 študentov, zaključilo pa študij le 9, tj. ena četrtina. Tudi v
tem letu bo država sofinancirala okrog 150 podipomskih študentov.

------------------------

So vse revije enakovredne?

Neposredni prehod z magistrskega na doktorski študij je bil odobren 15
kandidatom na FF. Ovira pri odobritvah je bil dvom, da je kandidat objavljal
v znanstvenih publikacijah, ki imajo za stroko osrednji pomen in mednarodno
relevanco. Kot je znano, na FF nismo oblikovali jasne hierarhije med
revijami, ker je prevladalo zavzemanje za to, da bi kvalitetne znanstvene
prispevke brez škode za točkovanje objavljali na najrazličnejših mestih.
Ministrstvo nasprotno po tujih zgledih želi dvigniti kvaliteto objav tako,
da odmeri večje število točk samo objavam v eni od revij s področja. Sem bi
zato avtorji pogosteje pošiljali prispevke, kar bi spodbujalo strožjo
selekcijo in prispevalo h kvaliteti. Za literarno vedo in jezikoslovje
rangiranje revij pravzaprav nima usodnih posledic, ker smo navajeni stroki
razdrobiti na nacionalne filologije: germanistika, slavistika, slovenistika,
primerjalna književnost itd., vsaka od teh disciplin ima po eno in edino
revijo in se konkurenčnega boja med njimi ni bati. Sicer pa je v slovenski
znanstveni in kulturni sferi vsaj na načelni ravni z razumevanjem sprejeto
sklicevanje na permanentno ogroženost slovenskega jezika in literature in se
zdi nekako samoumevno, da za objave na teh dveh področjih zahtevamo poseben
položaj, torej ukinitev selekcijskih kriterijev. Kaj bo potem zagotavljalo
slavističnim objavam odličnost, če se izognemo tekmovalnosti?

Ob neposrednem prehodu z magistrskega na doktorski študij bi rad opozoril na
problem, ki ga začuda ni nihče izpostavil, namreč da je na to možnost
potrebno misliti že pri koncipiranju magistrske naloge, ki mora biti
gradivsko in metodološko tako prožno opredeljena, da jo je mogoče
prekvalificirati v zahtevnejšo in obsežnejšo disertacijo.

-----------------------

Izbirni predmeti v kreditnem sistemu (primer primerjalne književnosti)

Za zgled pri preoblikovanju slovenističnega študijskega programa naj bo
prenovljeni študijski program Oddelka za primerjalno književnost. Število
študentskih ur so povečali samo za 60 in v seštevku niso presegli
zapovedanih 750 letnih ur, ob tem pa so spretno uresničili princip kreditne
izbirnosti, ki študentu omogoča v vsakem letniku izbirati med dvema ali celo
več predmeti; taka izbirnost je bila na slovenistiki do zdaj le v diplomskih
seminarjih v zadnjem letniku ali dveh študija. Ker gre za izbirne ure med
predmeti znotraj stroke, pomeni to optimalne zaposlitvene možnosti za
učitelje na domačem oddelku. Oddelek je ubral pravo pot, ker ne izgublja
časa s spraševanjem načrtovalcev kreditnega sistema, kakšno naj bo razmerje
med predmetnimi stebri, koliko izbirnosti bodo plačali in podobno, ampak je
podjetno ponudil svoj predlog. Zastopstvo slovenščine je v primerjalskem
programu nespremenjeno: dvopredmetniki je nimajo, enopredmetniki pa v prvem
letniku 2 uri jezika, književnosti pa 2 uri v prvem in 2 uri v drugem
letniku. Predmete zunaj stroke, torej tudi slovenistične ure, so ovrednotili
z manj kreditnimi točkami kot matične predmete (60 matičnih ur je vredno 6
točk, 60 nematičnih ur pa 5 točk).

---------------------

So predavanja obvezna?

V statutu UL piše, da je obisk vaj in seminarjev za vpisane študente
obvezen. Ob preštevilnih kombinacija študijskih smeri se vaje pogosto
križajo in temu določilu enostavno ni mogoče ugoditi. Po drugi strani pa so
predavanja javna in je njihov obisk prostovoljen. Učitelji, ki imamo navado
na predavanjih dajati v podpisovanje prisotnostni seznam, počnemo to torej
zato, da dokumentiramo svoje izvajanje pedagoškega procesa.

---------------------

Kombinirane diplomske naloge

V mojem diplomskem seminarju je v zadnjem času postala popularna izbira
kombinirane diplomske naloge, s katero kandidat naenkrat ustreže obema
študijskima smerema dvopredmetnega študija. Zagovor je po dogovoru obeh
mentorjev v enem od seminarjev, kjer je naloga nastajala;
interdisiciplinarna izkušnja je prijetna in dragocena. Le to še ni jasno,
kako tako nalogo pravilno vpisati v diplomsko dokumentacijo.

============

Bohumil Hrabal

Češko veleposlaništvo in NUK vabita na otvoritev razstave o življenju in
delu pisatelja Bohumila Hrabala; otvoritev bo v torek, 17. oktobra, ob 13.00
v NUK.

==============

Spletke

Http://www.eliterature.org/ -- o besedilih v elektronski obliki.
Http://tabla.streznik.com/ -- slovenski šolski portal.
Http://www.imenik.net -- eden od slovenskih iskalnikov.
Http://www.emka.si -- spletna prodaja knjigarne Mladinska knjiga.

lp miranDodatne informacije o seznamu SlovLit